Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

Razvojne faze u prvoj godini života

M. Sc. Marija Končar Izvor PITAJTE DEFEKTOLOGA pitajtedefektologa/razvojnefazeuprvojgodinizivota Razvojne faze u prvoj godini života   Svi znamo da deca prilikom odrastanja prolaze različite razvojne faze, a neke od najvažnijih se upravo dešavaju u prvoj godini života. Kako se taj razvoj odvija? Mozak i ostale komponente nervnog sistema su pretpostavlja se najsloženiji deo tela. Sve pokrete,…

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

6 aktivnosti za razvoj socijalnih veština kod dece

M. Sc. Marija Končar Izvor PITAJTE DEFEKTOLOGA pitajtedefektologa/6aktivnostizarazvojsocijalnihvestinakoddece/ 6 aktivnosti za razvoj socijalnih veština kod dece   Šta su uopšte socijalne (društvene) veštine? Pod pojmom socijalne veštiine se podrazumevaju pravila, načini i sposobnosti komunikacije i interakcije sa drugim ljudima i svetom koji nas okružujue. Uopšteno govoreći, socijalne veštine se uče kroz sam razvoj deteta tako…

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

Razvoj grube motorike kod dece do 6. godine života

M. Sc. Marija Končar Izvor PITAJTE DEFEKTOLOGA pitajtedefektologa/razvojgrubemotorikekoddecedo6godinezivota/ Razvoj grube motorike kod dece do 6. godine života   Motorički razvoj deteta je od velike važnosti jer je to pdologa za razvoj intelektulanih i emocionalnih sposobnosti. Jako je važno obratiti pažnju na stimulaciju koju dete dobija kroz svakodnevne aktivnosti, jer svaki poket utiče na razvoj motorike.…

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

Doživljaj telesne celovitosti – poznavanje delova tela

M. Sc. Marija Končar Izvor PITAJTE DEFEKTOLOGA pitajtedefektologa/dozivljajtelesnecelovitostiodnosnopoznavanjedelovatela/ Doživljaj telesne celovitosti – poznavanje delova tela   Dete preko pokreta upoznaje sebe, svoje telo i druge u odnosu na sebe. Dete putem pokreta upoznaje svet oko sebe i postaje svesno svog postojanja u svetu. Doživljaj telesne celovitosti posmatra se postojanje pojma telesne šeme, koja se formira…

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

Razvoj govora

M. Sc. Marija Končar Izvor PITAJTE DEFEKTOLOGA pitajtedefektologa/razvojgovora Razvoj govora   Govor je sredstvo komunikacije među ljudima. Govor je samo jedan oblik jezika u kome se upotrebljavaju artikulisani zvuci i reči da bi se saopštile misli i osećanja. Za normalan govorni razvoj potreban je niz organskih, psihičkih i socijalnih činilaca. Organski preduslovi za razvoj govora…